خدمات مشاوره ژئوتکنیک

آزمايشگاه مكانيك خاك و ژئوتكنيك

الف) انجام آزمونهاي آزمايشگاهي مكانيك خاك و ژئوتكنيك؛

 • آزمايشات طبقه بندي خاك، شامل دانه بندي، حدود اتربرگ و هيدرومتري
 • آزمايشات تعيين خصوصيات مكانيكي خاك و سنگ شامل سه محوري، برش مستقيم، تك محوري، تحكيم، تورم
 • آزمايشات تعيين شاخصهاي فيزيكي خاك شامل رمبندگي، نفوذپذيري، واگرائي
 • آزمايشات كنترل كيفيت مصالح خاكي شامل CBR، تراكم پروكتور، هم ارز ماسه­اي
 • آزمايشات شيميايي و …

ب) انجام عمليات و آزمونهاي صحرائي مكانيك خاك و ژئوتكنيك؛

 • حفاري گمانه هاي ماشيني و دستي جهت شناسايي لايه هاي خاك
 • آزمايشهاي نفوذ استاندارد SPT، دانسيته محلي، تراوايي لوفران و لوژن، بارگذاري صفحه­اي، پرسيومتري، دانهول، ژئوالكتريك، برش مستقيم برجا
 • عمليات تزريق براي ايجاد پرده آب بند
 • پايدار نمودن ديوار گود و شيب توسط مسلح سازي خاك

ج) خدمات مهندسي و مشاوره ژئوتكنيك؛

 • تفسير نتايج آزمايشات مكانيك خاك
 • طبقه بندي و تشريح خصوصيات لايه هاي زمين
 • تعيين ظرفيت باربري خاك بر اساس مقاومت برشي و ملاحظات نشست
 • تعيين خصوصيات سطح آب زيرزميني
 • تعيين ضريب عكس العمل بستر
 • تعيين ضرايب فشارهاي جانبي خاك
 • تعيين نوع زمين بر اساس آئين نامه زلزله ايران
 • تعيين نوع سيمان مصرفي مناسب براي پي ها با توجه به ميزان سولفات و كلرور موجود در خاك و آب زيرزميني
 • بررسي زهكشي فاضلاب و آبهاي نفوذي و سطحي
 • شناسايي خاك هاي مستعد روانگرايي، رمبندگي و تورم و ارائه تمهيدات لازم جهت مقابله با تاثيرات نامطلوب آنها
 • طراحي سازه هاي ژئوتكنيكي شامل شمع، سپر، ديوار حائل و سيستمهاي خاك مسلح
 • ارائه توصيه هاي فني و راهكارهاي لازم براي انجام عمليات خاكي، گودبرداري و احداث پي ها و شيرواني ها
 • ارائه پارامترهاي ژئوتكنيكي لازم اعم از استاتيكي و ديناميكي در طراحي پي ها و سازه هاي ژئوتكنيكي
 • مطالعات زمين شناسي مهندسي
 • مطالعات ویژه شامل مطالعات لرزه خیزی، تحلیل خطر ساختگاه و تعیین طیف طرح ویژه ساختگاه

کامنت‌ها بسته شده‌اند.