آزمایشگاه آسفالت

آزمايشگاه آسفالت

  • انجام تمامي آزمايشات آسفالت از قبيل تعيين درصد قير، درصد شكستگي مصالح، استحكام آسفالت به روش مارشال، مشخصات فيزيكي مخلوط آسفالت شامل درصد فضاي خالي آسفالت، درصد فضاي خالي مصالح، درصد فضاي پر شده با قير، رواني آسفالت، وزن مخصوص آسفالت

کامنت‌ها بسته شده‌اند.