مجموعه آزمایشات آب

تعیین مقدار کلر و سولفات، تعیین PH، تعیین کل مواد محلول و تعیین سختی کل آب.
ازدیگرفعالیت‌های‌مهم‌این آزمایشگاه، تعیین اثرات مواد افزودنی و پوزولان‌ها برخواص بتن می باشد.