بازرسی و تست جوش

تست جوش و اتصالات اسکلت فلزی مهمترین کنترل کیفی مصالح در سازه های فلزی می باشد که اهمیت اجرای صحیح و اصولی این اتصالات در زلزله های اخیر به خوبی روشن شده است. اگرچه در سالهای اخیر روشهای بازرسی غیرمخرب جوش(N.D.T) در بعضی پروژه های خاص مورد استفاده قرار می گرفت اما بسیاری از ساختمان های شهری نیز بدون رعایت ضوابط در محل پروژه با استفاده از تجهیزات ناکافی ساخته و اجرا می گردد. لذا به منظور حل این مشکل وزارت راه و شهرسازی به عنوان متولی ساخت و ساز در کشور به منظور کنترل مضاعف، تست جوش را در ساخت و سازهای شهری اجباری و ناظر ساختمان را ملزم به استفاده از شرکت های خدمات آزمایشگاهی به منظور تست جوش نموده است. لذا از تیرماه سال 1397 مالک پروژه بایستی برگ تعهد خدمات آزمایشگاهی جوش(برگ تعهد قرمز) را در کارتابل نظام مهندسی ثبت کرده و تاییدیه نتایج تست جوش را از طریق سازمان نظام مهندسی استان تهران دریافت نماید. همچنین ساخت اسکلت در کارگاه ممنوع بوده و بایستی اسکلت در کارگاه های ساخت دارنده استاندارد 3831 ساخته و به محل پروژه حل گردد.