پروژه ها

پروژه های اجرا شده و در حال اجرا

پروژه های اجرا شده و در حال اجرا

✔ ارائه خدمات آزمايشگاهي مصالح ساختماني و استقرار آزمايشگاه محلي آزمايشات مقاومت مصالح طرحهاي آب و خاک سازمان جهاد کشاورزی استان آذربایجان شرقی آزمايشگاه محلی عمليات احداث چهارخطه تبريز- بستان...