گواهینامه ها

گواهینامه ها

صلاحیت مشاوره و پیمانکاری

تایید صلاحیت آزمایشگاه همکار ( آزمون های مصالح ساختمانی )

تایید صلاحیت آزمایشگاه همکار ( آزمون های فلزی )

پروانه فنی و مهندسی

گواهینامه مدیریت کیفیت ISO 9001

گواهینامه ISO 14001

گواهینامه ISO 45001

گواهینامه IMS

گواهینامه تایید صلاحیت از شرکت ملی گاز

گواهینامه های خدمات بازرسی فنی و جوش

گواهی عضویت در انجمن صنفی کارفرمائی مهندسین مشاور آذربایجان شرقی