واحدمسئول مربوطهشماره تلفن
مدیریتمحمد ابراهیم زاده041-34411887
مالی و فاکسامیر عباسی041-34408329
آزمایشگاه مکانیک خاک و ژئوتکنیکاحمد رضا زاد041-34429313
آزمایشگاه مقاومت مصالحسید محمد موسوی041-34429312
آزمایشگاه متالورژیجلال مهدی پور041-34429310-11
بازرسی جوش و تست های غیر مخربرامین پاشایی041-34418478

آدرس پستی: تبریز، میدان راه آهن، شنب غازان، کوی علیزاده، کوی محمدی، روبروی مدرسه خدیجه کبری، مجتمع آزمایشگاهی سهند. کدپستی: 5183993785