دسته‌بندی نشده

تیم تخصصی

اسامي كادر كليدي موسسه آموزشي فارغ التحصيل شده رشته تحصيلي تاريخ اخذ مدارك سمت فعلي در شركت سابقه كار (سال)، مسئوليتها و سوابق و تجربيات ويژه مجيد رحيمي كارشناسي: دانشگاه...